messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์พันธกิจ


926586czt859z0ts1

วิสัยทัศน์

นาสารเมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม 
ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น  ประชาชนมีการศึกษา 
พัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรอย่างยั่งยืน


พันธกิจ (mission)
1.    จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.    การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีต  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี  คนชรา  ผู้พิการ และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
3.    รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน พัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่สะอาด และปลอดจากมลภาวะอย่างยั่งยืน
4.    ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
5.    ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
6.    ส่งเสริมการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

จุดมุ่งหมาย
1.    พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2.    ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมทางศาสนา  ส่งเสริมพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
3.    ส่งเสริมบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทั่วถึง
4.    ประชาชนมีอาชีพและรายได้อย่างเพียงพอ
5.    พัฒนาสถานที่และการท่องเที่ยวเมืองนาสาร
6.    มุ่งพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    แนวทางการพัฒนา
           1.1  ขยายบริการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เช่น  ถนน  ผิวจราจร  ระบบระบายน้ำ  แหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและการเกษตร  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์   ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
           1.2  ประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงระบบบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
           1.3  ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจรและป้ายบอกเส้นทาง
           1.4 พัฒนาการใช้ที่ดิน
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
   แนวทางการพัฒนา
          2.1  พัฒนาระบบการทำงานและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
          2.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยการกระจายอำนาจและภารกิจ
          2.3  ส่งเสริม  ประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมทางศาสนา รักษาและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
          2.4  จัดสวัสดิการและบริการแก่บุคคล ชุมชนในทุกด้าน สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครทุกรูปแบบ
          2.5  สนับสนุน ส่งเสริม การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและด้านกีฬามุ่งสู่มืออาชีพ
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสุขภาพ อนามัย การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    แนวทางการพัฒนา
        3.1 การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการด้านสุขาภิบาล
        3.2  ส่งเสริมความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
        3.3 การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย
        3.4  พัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนในเขตเทศบาล
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
   แนวทางการพัฒนา
        4.1  ส่งเสริม  สนับสนุน  ช่วยเหลือเกษตรกรในการทำเกษตรต้นทุนต่ำครบวงจรและจำหน่ายผลผลิตในราคาที่เหมาะสม
        4.2  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
   แนวทางการพัฒนา

        5.1 พัฒนาพื้นที่ สร้างโอกาสในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
        5.1  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและงานเทศกาลต่างๆที่สำคัญ

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
    แนวทางการพัฒนา
        6.1 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้
        6.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นเลิศในทุกด้าน

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com