messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

อำนาจหน้าที่

โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาลเมืองนาสาร

การบริหารของเทศบาลเมืองนาสาร ประกอบด้วย สภาเทศบาลมืองนาสาร จำนวน 18 คน ทำหน้าที่ นิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีจำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน เลขานุการและที่ปรึกษาไม่เกิน 3 คน ทำหน้าที่บริหาร และพนักงานเทศบาล ซึ่งทำหน้าที่ปฏิบัติงานประจำภายในส่วนราชการตามที่ ก.ท. กำหนด โดยแบ่งหน่วยงาน เป็น 8 หน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการรปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานเจ้าหน้าที่ งานควบคุมเทศพานิชย์ งานพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว งานทะเบียนราช งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

2. กองคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในการพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ งานเร่งรัดรายได้ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานสถิติการคลัง งานแผนที่ภาษี งานทะเบียนทรัพสิน

3. กองช่าง มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานวิศวกรรม งานสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

4. กองการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ งานบริหารและวิชาการ ด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานกิจการนักเรียน งานเผยแพร่และแนะแนวการศึกษา งานการศึกษานอกโรงเรียน งานส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น งานส่งเสริมสวัสดิการ นันทนาการและกีฬา

5. กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานแผนงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และงานสัตว์แพทย์

6. กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์

7. หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหย่วยงานที่ขึ้นตรงต่อการบังคับบัญชาสำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบทรัพย์สินของเทศาบาล ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานทางการเงินการบัญชี การจัดเก็บรายได้

8. กองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีหัวหน้ากอง เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ในการสำรวจและจัดตั้งชุมชนและกรรมการชุมชน ฝึกอมรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒงนาชุมชน จัดระเบียบชุมชน ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการพื้นฐานไปบริการแก่ประชาชน จัดทำโครงการช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ชุมชน

9. สถานธนานุบาล เป็นกิจการเทศพานิชย์ที่เทศบาลจัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนยามขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน หรือเงินขาดมือชั่วคราวในยามจำเป็นต้องใช้เงิน โดยไม่ต้องไปกู้ยืมเงินอกระบบที่คิดดอกเบี้ยในอัตตราที่ไม่เป็นธรรม และเป็นการป้องกันการรับซื้อของโจรได้อีกทางหนึ่งl_saka4
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com