messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

นโยบายการบริหารงาน

นโยบายการบริหารงาน


  นโยบายทั้งหมด มี 7  นโยบายหลัก คือ
1.  เปิดเมืองนาสารด้วยการขยายการเชื่อมถนนจากถนนสายเอเซีย สู่เทศบาลเมืองนาสารเพื่อเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและน่าอยู่
2.  ประสานงานกับหน่วยงานราชการ ขยายถนนสายนาสาร - บ้านดอน , นาสาร – บ้านส้อง เป็นสี่ช่องจราจรในเขตเทศบาล
3.  สร้างซุ้มประตูเข้าเมือง เพื่อเป็นเอกลักษณ์เมืองนาสาร
4.  สร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างกำลังสูง (High Mehs) ในแหล่งชุมชน
5.  สร้างสะพานแขวนข้ามคลองฉวาง บริเวณเจ้าแม่ กวนอิม ปรับภูมิทัศน์ริมคลองฉวางตลอดแนวทั้งสองฝั่ง
6.  ปรับปรุงตลาดสด ตลาดหลังสถานีรถไฟ (ไนท์พลาซ่า)
7.  จัดเป็นเมืองศูนย์การกีฬา

นโยบาย 7 ส ทำทันทีเพื่อเปลี่ยนเมืองนาสาร ขอนำเมืองนาสารสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมีส่วนร่วม ดังนี้
ส.ที่ 1  เมืองเสริมสร้างคุณธรรม  เปลี่ยนเมืองนาสารให้เป็นเมืองเสริมสร้างคุณธรรม
-  ส่งเสริมคนดี คนเก่ง สมกับคำว่า “สุราษฎร์เมืองคนดี”
-  เปลี่ยนระบบบริหารงานของเทศบาลใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีโบนัส
-  ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง เพื่อสู่ “ครอบครัวดีศรีนาสาร” สู่การรับรู้ในสังคมทุกระดับ
-  ส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกชุมชน สู่ระดับสากล
-  ส่งเสริมเอกลักษณ์เมืองนาสาร จัดงานส่งตายาย,งานตรุษจีน , งานสงกรานต์ , งานวันเฉลิมฯ , งานปีใหม่ , งานลอยกระทง , งานเงาะโรงเรียนและของดีเมืองนาสารให้ยิ่งใหญ่
-  ส่งเสริมวัฒนธรรมกลุ่มชน ทุกศาสนา ทุกลัทธิ ตามความเชื่อให้เป็นงานประจำปีเมืองนาสาร

ส.ที่ 2  เมืองสะอาด  เปลี่ยนเมืองนาสารให้เป็นเมืองที่สะอาด
- ปรับปรุงการรักษาความสะอาดทั้งระบบในด้านการกวาดเก็บขนขยะและกำจัดขยะอย่างเป็นระบบไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
- จัดให้มีถังขยะที่มีคุณภาพทันสมัยและสวยงาม เพื่อรองรับขยะทุกประเภท เช่น ขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะอันตราย อย่างทั่วถึง
-  คูระบายน้ำต้องสะอาด ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและกลิ่นเหม็น
-  จัดหารถเก็บขนขยะและสิ่งปฏิกูลที่ทันสมัย ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะส่งกลิ่นเหม็น
-  บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพ มาตรฐานสูง สู่ความเป็นคลองสวยน้ำใส
ส.ที่ 3  เมืองสะดวก  เปลี่ยนเมืองนาสารให้เป็นเมืองที่สะดวก
-  เปิดเมืองนาสารด้วยการเชื่อมถนน จากถนนสายเอเซีย เพื่อความสะดวกในการสัญจร เข้า – ออก เมืองนาสาร
-  ประสานงานกับหน่วยงานราชการเพี่อขยายถนนสายหลัก นาสาร – บ้านดอน และนาสาร – บ้านส้อง เป็นสี่ช่องจราจรในเขตเทศบาล
-  ปรับปรุงระบบประปา ให้มีน้ำใช้ทั่วถึงทุกพื้นที่
-  ก่อสร้างปรับปรุง ถนน , ทางเข้า และรางระบายน้ำ ให้มีมาตรฐานทั่วถึงทุกชุมชน
-  จัดงบประมาณสู่ชุมชน อปพร. อสม. ,ตำรวจบ้าน , กลุ่มสตรี , ชมรมและมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อการบริการประชาชน  อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
-  จัดระบบจราจรให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ทั้งระบบ

ส.ที่ 4  เมื¬องสว่างและสวยงาม  เปลี่ยนเมืองนาสารให้เป็นเมืองที่สว่างและสวยงาม
-  เมืองนาสารต้องสว่างและสวยงาม ด้วยการมีไฟฟ้าทุกพื้นที่
-  สร้างซุ้มประตูเข้าเมือง เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เมืองนาสาร
-     ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองฉวาง ,สวนสาธารณะ , เขาไตรคีรี , ถ้ำขมิ้น และที่ดินที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล 218 ไร่ (ห้วยมุด) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัยและสวยงาม
-  อนุรักษ์และพัฒนารูปอาคาร เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์เมืองนาสารให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
-  สร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างกำลังสูง (High Mehs) ในแหล่งชุมชน   
-  ก่อสร้างสะพานแขวนข้ามคลองฉวาง บริเวณเจ้าแม่กวนอิม

ส.ที่ 5 เมืองสร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนเมืองนาสารให้เป็นเมืองเศรษฐกิจ
-  ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ สร้างงาน ก่อให้เกิดรายได้ของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ   พอเพียง
- จัดตั้งตลาดกลางการเกษตรและศูนย์พืชเกษตรครบวงจร
-  จัดงบประมาณเพื่อติดต่อประสานงานการป้องกันปัญหาราคาพืชเกษตรตกต่ำ
-  ปรับปรุงตลาดสด ตลาดหลังสถานีรถไฟ (ไนท์พลาซ่า) ให้สะดวก สะอาด และทันสมัย
-  ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการร้านค้าแผงลอย
-  จัดตั้งศูนย์ประสานงาน ฝีกอาชีพทางเลือกระยะสั้น โดยใช้ผู้ประกอบการมืออาชีพเป็นเครือข่าย
-  ประสานงานกับองค์กรธุรกิจ เข้าบริหารจัดการโรงงานผลไม้กระป๋องให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ส.ที่ 6  เมืองสร้างเสริมการศึกษา  เปลี่ยนเมืองนาสารให้เป็นเมืองสร้างเสริมการศึกษา
-  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดเทศบาลให้เป็นเลิศทุก ๆ ด้าน เพื่อให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
-  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทุกระบบเพื่อเปิดวิทยาเขตในเมืองนาสาร
-  ส่งเสริมพนักงาน ครูดีศรีนาสารอย่างเป็นรูปธรรม
-  ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน กลุ่มอาชีพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
-  จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Wifi) ทุกชุมชน
-  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โรงเรียนของรัฐและโรงเรียนของเอกชน
-  จัดให้มีเครื่อง TAB LET ให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ส.ที่ 7  เมืองสร้างสุขภาพและสาธารณสุข เปลี่ยนเมืองนาสารให้เป็นเมืองสร้างสุขภาพและสาธารณสุข
-  พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย และจิตใจ
-  เป็นเมืองศูนย์กลางการกีฬา และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาทุกประเภททุกชุมชน
-  ปรับปรุงพัฒนาสนามกีฬากลาง (ห้วยมุด) ให้เป็นสนามที่ได้มาตรฐานรองรับการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ
-  สร้างลานออกกำลังกายทุกชุมชน
-  จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งสามเขตเลือกตั้ง โดยมีพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
-  จัดให้มีแพทย์ทางเลือกทั้งการรักษาพยาบาลและยารักษาโรค
-  สนับสนุนผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้ใช้บริการสาธารณะและการได้รับการบริการของหน่วยงานราชการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง


Dividers_ (11)
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com