messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

ด้านการบริการพื้นฐาน

SAM_0151
ระบบบริการพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ง
ทศบาลเมืองนาสาร มีความสะดวกในการคมนาคมขนส่งติดต่อทั้งภายในเขตเทศบาลและตำบลใกล้เคียง ตลอดจนอำเภอและจังหวัดอื่น ๆ โดยทางรถยนต์และทางรถไฟ  กล่าวคือ
๑) ทางรถยนต์ โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ไปอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเวียงสระ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (ถนนสายเอเชีย) ไปอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร
๒) ทางรถไฟ ในเขตเทศบาลมีรถไฟผ่านและมีสถานีรับ – ส่ง ผู้โดยสารถึง 2 สถานี คือสถานีรถไฟนาสาร และสถานีรถไฟห้วยมุด
ส่วนการคมนาคมภายในเขตเทศบาลและตำบลใกล้เคียงสามารถไปมาติดต่อได้โดยสะดวกเนื่องจากมีถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกและถนนคอนกรีตที่สามารถใช้ได้ตลอดปี


การประปา
การผลิตน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองนาสาร อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาสาร มีแหล่งน้ำดิบจากคลองฉวางซึ่งมีใช้ตลอดปี ผู้ใช้น้ำประปาส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมือง สำหรับประชากรทั่วไปซึ่งตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ตามชุมชนต่างๆ นิยมใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้นและบ่อบาดาล ทั้งนี้ เนื่องจาก การประปาส่วนภูมิภาคขยายการบริการยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง
           นอกจากนั้นเทศบาลยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นจัดสร้างระบบประปาชุมชน 3 จุด คือ ชุมชนคลองหา–นาเตรียะ ชุมชนเหมืองแกะ และชุมชนอู่มาด เนื่องจากพื้นที่เทศบาลเมือง
นาสารกว้างใหญ่ถึง 67.13 ตารางกิโลเมตร จึงยังมีพื้นที่บางจุดขาดแคลนน้ำใช้ในฤดูแล้ง เช่น ชุมชนห้วยมุด ชุมชนวังหล้อ ชุมชนคลองหา – นาเตรียะ

การไฟฟ้า
เทศบาลเมืองนาสาร มีพื้นที่ 67.13 ตารางกิโลเมตร ประชากรกระจายกันตั้งบ้านเรือนทั่วไปตามสภาพพื้นที่และการประกอบอาชีพ จึงยังมีพื้นที่บางจุดไม่มีไฟฟ้าใช้ ดังนั้น ในทุก ๆ ปี เทศบาลจะจัดสรรเงินงบประมาณส่วนหนึ่ง อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาสาร ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับใช้ในอาคารบ้านเรือน ปัจจุบันในเขตเทศบาลเมืองนาสาร มีผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 7,399 ราย (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม  2559)

การสื่อสาร
เทศบาลเมืองนาสาร มีบริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมอยู่ในเขตพื้นที่ 2 หน่วยงานคือ ที่ทำการ
๑) ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร ให้บริการด้านรับ – ส่ง จดหมาย พัสดุภัณฑ์
๒) ศูนย์บริการลูกค้า ที โอ ที สาขาบ้านนาสาร ปัจจุบันผู้ใช้โทรศัพท์ ๑,๗๔๑ ราย ผู้ใช้อินเทอร์เนต ๘๖๖ ราย (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๙)

ลักษณะการใช้ที่ดิน
เทศบาลเมืองนาสาร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 67.13 ตารางกิโลเมตร จำแนกประเภทการใช้ที่ดินออกเป็นเขตที่อยู่อาศัย เขตพาณิชยกรรม สถานที่ราชการ สถานศึกษา และเขตเกษตรกรรม ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้

1. บริเวณศูนย์กลางชุมชนอันได้แก่บริเวณตลาดนาสารเป็นศูนย์รวมของสถานที่ราชการ สถานศึกษาและอาคารร้านค้าและธนาคาร

2. พื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ สวนไม้ผลต่างๆ เช่น เงาะ ผลไม้ที่ขึ้นชื่อของนาสาร “เงาะโรงเรียน” มีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณโรงเรียนนาสาร แต่เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นเหมืองแร่ดีบุก โดยมีชาวจีนสัญชาติมาเลเซีย คือ นายเคหว่อง เป็นผู้ดำเนินกิจการ ตรงบริเวณใกล้บ้านพัก ได้นำเมล็ดเงาะมาปลูกปรากฎว่ามีเงาะต้นหนึ่งที่มีผลต่างไปจากต้นอื่น คือ รูปผลกลม เนื้อกรอบ หวานหอม รสอร่อย ต่อมานายเคหว่อง ได้เลิกกิจการและได้ขายที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการ และได้ปรับปรุงพื้นที่สร้างโรงเรียนนาสาร และเงาะต้นดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ไปทั่วนาสาร สวนยางพารา ปลูกอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาหน้าแดง บริเวณชุมชนคลองหา – นาเตรียะ ชุมชนซอยร่วมใจ ชุมชนสวนมังคุด ชุมชนอู่มาด ชุมชนพูลศิริ และบริเวณชุมชนอื่นๆ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป และเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลเมืองนาสาร

3. พื้นที่เหมืองแร่เก่าส่วนใหญ่อยู่บริเวณชุมชนห้วยมุด ปัจจุบันได้เลิกกิจการมีชาวบ้านเข้าครอบครองตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยและปลูกยางพาราบางส่วนเทศบาลได้สงวนไว้เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น สร้างสวนสาธารณะ สร้างสนามกีฬากลาง เป็นต้น

4. พื้นที่ป่า ได้แก่ป่าห้วยมุด ป่าเหมืองแกะ ซึ่งเป็นพื้นที่หมดสภาพป่าราษฎรเข้าครอบครองปลูกยางพาราและสวนไม้ผล ตั้งอยู่บริเวณชุมชนห้วยมุด ชุมชนเหมืองแกะ ชุมชนวังหล้อ
ในปัจจุบันพื้นที่สำหรับเกษตรกรรมจะลดน้อยลง เนื่องจากการขยายตัวของเมืองและประชากรเพิ่มขึ้น พื้นที่ส่วนหนึ่งถูกกำหนดให้เป็นที่อยู่อาศัย อาคารร้านค้า สถานประกอบการอื่นๆ
24827_178128

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com