messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

สภาพทางเศรษฐกิจ


ngoa
สภาพทางเศรษฐกิจ
เทศบาลเมืองนาสาร มีพื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรปลุกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่
๑) สวนไม้ผลต่าง ๆ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง เป็นต้น และผลไม้ที่ขึ้นชื่อของนาสาร คือ " เงาะโรงเรียน" มีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณโรงเรียนนาสาร 
เนื่องจากเทศบาลเมืองนาสาร มีลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม และที่ราบเชิงเขาพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพด้านเกษตรกรรม จึงตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายไปตามที่ดินที่ตนถือครองในเขตชุมชนต่างๆ ทั้ง 24 ชุมชน มีชุมชนที่ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น คือ พื้นที่ในเขตเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าขาย ซึ่งได้แก่บริเวณตลาดนาสาร บริเวณชุมชนห้วยมุด ชุมชนทุ่งคาเกรียน และชุมชนหน้าสถานีรถไฟ
ดังที่กล่าวแล้วว่า พื้นที่เทศบาลเมืองนาสารตลอดจนวิถีชีวิตของประชากรเป็นลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท ดังนั้นอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรจึงแตกต่างจากที่อื่น ซึ่งสามารถแสดงให้เห็น ดังนี้


1) เกษตรกรรม 65.0 %
2) ค้าขาย 15.0 %
3) รับราชการ 10.0 %
4) รับจ้าง 5.0 %
5) อื่น ๆ 5.0 %

การเกษตรกรรม
เทศบาลเมืองนาสารมีพื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ยางพารา และสวนผลไม้ มีแหล่งน้ำที่สำคัญในการเพาะปลูกจากน้ำใต้ดิน และน้ำจากคลองฉวางซึ่งมีอยู่ตลอดปี

การพาณิชยกรรมและบริการ
เทศบาลเมืองนาสาร มีพื้นที่ที่เป็นเขตการพาณิชย์เพียงเล็กน้อย เฉพาะในเขตตลาดนาสารเท่านั้นประมาณ 280 ไร่ มีตลาดสด 2 แห่ง สำหรับประชาชนซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปมีร้านค้าประมาณ 445 ร้าน มีธนาคาร 6 แห่ง ได้แก่ธนาคารออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ , ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ) และธนาคารกสิกรไทย สถานธนานุบาล 1 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง

การอุตสาหกรรม
เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของเทศบาลเมืองนาสาร ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่น้อยราย เช่น โรงงานก่อสร้างเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง นอกนั้นเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อยในครัวเรือนได้แก่ การทำน้ำดื่มบรรจุขวด ทำเส้นขนมจีน ซ่อมรถยนต์ จักรยานยนต์ เป็นต้น

การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองนาสาร นับได้ว่ายังอยู่ในระยะดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ในอนาคต ได้แก่

- ถ้ำเหม็น เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ตั้งบริเวณแนวเขาเขตชุมชนคลองหา – นาเตรียะ ห่างจากทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4009 ไปตามถนนถ้ำเหม็นประมาณ 1,220 เมตร

- สวนสาธารณะไตรคีรี เป็นสวนสาธารณะเพียงแห่งเดียวของเทศบาลเมืองนาสาร ตั้งอยู่เขตชุมชนซอยร่วมใจไปทางถนนสามยอด - ไตรคีรี
- ที่สาธารณ 218 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณชุมชนห้วยมุดห่างจากทางหลวแผนดิน  หมายเลข  4009 ไปตามถนนห้วยมุด  ประมาณ  500  เมตร
- พระโพธิสัตว์กวนอิมไตรมงคล ตั้งอยู่ ถนนชลประทานเหนือ ริมคลองฉวาง

- ริมคลองฉวาง ตั้งอยู่บริเวณคลองฉวางข้างภูเขาวัดนาสาร

สถานที่ท่องเที่ยวนอกเขตเทศบาล ได้แก่
1) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
2) อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
3) น้ำตกเหมืองทวด
4) น้ำตกดาดฟ้าtanpopo_line02
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com