messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

สภาพทางสังคม


ภาพเทศบาลในอดีต

old1old2
00027557_102303
สภาพทางสังคม
การศึกษา

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองนาสาร เป็ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษา ในปัจจุบันเทศบาลเมืองนาสาร เป็นเขตปลอดผู้ไม่รู้หนังสือ สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจัดให้มีการศึกษาตั้งแต่ก่อนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
1) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมการศึกษา 11 ได้แก่
-โรงเรียนบ้านนาสาร
2) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 11 ได้แก่
- โรงเรียนนาสาร
3) สถานศึกษาสังกัดการศึกษาเอกชน ได้แก่
- โรงเรียนจงฮั้ว
- โรงเรียนพุทธยาศรม
- โรงเรียนอนุบาลนวพร
๔) สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองนาสาร ได้แก่
- โรงเรียนเทศบาล ๑ (ห้วยมุด)
- โรเรียนเทศบาล ๒ (บ้านอู่มาด)
- โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านคลองหา-นาเตรียะ)
- โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทุ่งคาเกรียน)
- โรงเรียนเทศบาล ๕ วสุนธราภิวัตก์
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลฯ

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเทศบาลเมืองนาสาร ได้แก่
โรงเรียนเทศบาล 1 (ห้วยมุด) อนุบาล 96 คน ป.1-6 จำนวน 162 คน ม.1-3 จำนวน 47 คน รวม 305 คน 
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านอู่มาด) อนุบาล 65 คน ป. 1- 6 จำนวน 85 คน รวม 150 คน
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านคลองหา-นาเตรียะ) อนุบาล 220 คน ป. 1- 6 จำนวน 430 คน ม.1-3 จำนวน 129 คน รวม 779 คน
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทุ่งคาเกรียน) อนุบาล 60 คน ป. 1- 6 จำนวน 106 คน รวม 166 คน
เทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก์ อนุบาล 66 คน ป. 1-6 จำนวน 91 คน รวม  157 คน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลฯ 126 คน
รวมทั้งหมด อนุบาล 522 คน ป. 1-ุ6 จำนวน 921 คน ม.1-3 จำนวน 176 คน ปวช. 126 คน รวม 1,745 คน

โรงเรียนเทศบาล 1 (ห้วยมุด)     
เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาล 2 (อู่มาด) เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองหา) เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาล 4 (ทุ่งคาเกรียน) เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาล 5 (วสุนธราภิวัฒน์) เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิทยาลัยอาชีวศึกษา เปิดการเรียนการสอนระดับ ปวช.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
มี 7 ศูนย์
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีเวียง
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลมโชย
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 1 (ห้วยมุด)
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านอู่มาด)
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านคลองหา-นาเตรียะ)
ุ6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทุ่งคาเกรียน)
7. ศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 5 (วสุนธราภิวัฒก์)

ด้านสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลเมืองนาสารมีสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลบ้านนาสาร เป็นโรงพยาบาลทั่วไปสามรถรองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง คลินิก 6 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล 1 แห่ง ศูนย์สาธารสุขชุมชน 2 แห่ง
การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลเมืองนาสาร ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมืองนาสาร ในปีงบประมาณดังนี้
๑) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๒,๗๓๔ ราย งบประมาณ ๒๑,๘๕๕,๖๐๐ บาท
๒) เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๓๕๑ ราย งบประมาณ ๓,๓๔๐,๘๐๐ บาท
๓) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน ๓๕ ราย งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท
การกีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
๑) สนามกีฬาเอนกประสงค์ ๑ แห่ง
๒) สนามฟุตบอล ๘ แห่ง
๓) สนามบาสเก็ตบอล ๘ แห่ง
๔) สนามตะกร้อ ๒ แห่ง
๕) สระว่ายน้ำ ๑ แห่ง
๖) ห้องสมุดประชาชน ๑ แห่ง
๗) สวนสาธารณะ ๑ แห่ง
๘) สนามเด็กเล่น ๒ แห่ง
๙) สนามแบคมินตัน ๑ แห่ง
๑๐) สนามเทนนิส ๒ แห่ง

ภูมิอากาศ

พื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองนาสาร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้รับอิทธิพลจากลมสรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากมหาสมุทรอินเดีย จึงทำให้มีช่วงฤดูฝนที่ยาวนาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมกราคมw02_020
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com