bg
สภาพทางสังคม


ภาพเทศบาลในอดีต

old1old2
00027557_102303

สภาพทางสังคม
การศึกษา

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองนาสาร เป็ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษา ในปัจจุบันเทศบาลเมืองนาสาร เป็นเขตปลอดผู้ไม่รู้หนังสือ สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจัดให้มีการศึกษาตั้งแต่ก่อนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
๑) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมการศึกษา ๑๑ ได้แก่
-โรงเรียนบ้านนาสาร
๒) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑๑ ได้แก่
- โรงเรียนนาสาร
๓) สถานศึกษาสังกัดการศึกษาเอกชน ได้แก่
- โรงเรียนจงฮั้ว
- โรงเรียนพุทธยาศรม
- โรงเรียนอนุบาลนวพร
๔) สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองนาสาร ได้แก่
- โรงเรียนเทศบาล ๑ (ห้วยมุด)
- โรเรียนเทศบาล ๒ (บ้านอู่มาด)
- โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านคลองหา-นาเตรียะ)
- โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทุ่งคาเกรียน)
- โรงเรียนเทศบาล ๕ วสุนธราภิวัตก์
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลฯ
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
1) ประเพณี วันปีใหม่  วันเด็กแห่งชาติ  เดือน มกราคม
2) ประเพณี วันสงกรานต์ เดือน เมษายน
3) ประเพณี วันแห่เทียนพรรษา เดือน กรกฎาคม
4) ประเพณี เทศกาลเงาะโรงเรียน เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม
5) ประเพณี ตักบาตรเทโว ประมาณเดือน ตุลาคม
6) ประเพณี วันลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน


การศึกษา
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองนาสาร เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษา ในปัจจุบันเทศบาลเมืองนาสารเป็นเขตปลอดผู้ไม่รู้หนังสือ สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จัดให้มีการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษา
- สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  11  1 โรง คือโรงเรียนบ้านนาสาร
- สถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 1 โรง คือโรงเรียนนาสาร
- สถานศึกษาสังกัดการศึกษาเอกชน 3 โรง คือ โรงเรียนพุทธยาศรม โรงเรียนนวพร โรงเรียนจงฮั้ว
- สถานศึกษาสังกัดเทศบาล 5 โรง คือ
โรงเรียนเทศบาล 1 (ห้วยมุด) เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาล 2 (อู่มาด) เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองหา) เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาล 4 (ทุ่งคาเกรียน) เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเทศบาล 5 (วสุนธราภิวัฒน์) เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิทยาลัยอาชีวศึกษา เปิดการเรียนการสอนระดับ ปวช.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน

กีฬานันทนาการ / พักผ่อน
1. ศูนย์กีฬา(โรงยิมเนเชี่ยม) จำนวน 1 แห่ง                   6. สระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง
2. สนามฟุตบอล จำนวน 8 แห่ง                                   7. ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1  แห่ง
3. สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 2 แห่ง                            8. สวนสาธารณะ จำนวน 3 แห่ง
4. สนามตระกร้อ จำนวน 2 แห่ง                                    9. สนามเด็กเล่น  จำนวน 2 แห่ง
5. ศูนย์ฟิตเนส จำนวน 1 แห่ง                                      10. สนามเทนนิส  จำนวน 1  แห่ง

สาธารณสุข
ในเขตเทศบาลเมืองนาสารมีสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลบ้านนาสาร เป็นโรงพยาบาลทั่วไปสามรถรองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง คลินิก 6 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล 1 แห่ง ศูนย์สาธารสุขชุมชน 2 แห่ง
การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลเมืองนาสาร ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมืองนาสาร ในปีงบประมาณดังนี้
๑) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๒,๗๓๔ ราย งบประมาณ ๒๑,๘๕๕,๖๐๐ บาท
๒) เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๓๕๑ ราย งบประมาณ ๓,๓๔๐,๘๐๐ บาท
๓) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน ๓๕ ราย งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท 
ภูมิอากาศ
พื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองนาสาร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้รับอิทธิพลจากลมสรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากมหาสมุทรอินเดีย จึงทำให้มีช่วงฤดูฝนที่ยาวนาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมกราคมw02_020
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com