messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

สภาพทั่วไป

123
ที่ตั้งของเทศบาล 
เทศบาลเมืองนาสาร ตั้งอยู่ใจกลางอำเภอบ้านนาสาร ระหว่างเส้นรุ้งที่ 9 องศา 8 ลิปดา 15 ฟิลิปดา เหนือเส้นแวงที่ 99องศา 22ลิปดา 6ฟิลิปดา ตะวันออก ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวง หมายเลข 4009 ประมาณ 40 กิโลเมตร และระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 684 กิโลเมตร
เทศบาลเมืองนาสาร ตั้งอยู่ในท้องที่ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ
ยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต์ 700 กิโลเมตร และทางรถไฟ 673 กิโลเมตร อาณาเขต
ทิศเหนือ จดตำบลควนสุบรรณและอำเภอบ้านนาเดิม
ทิศใต้ จดตำบลคลองปราบ
ทิศตะวันออก จดตำบลลำพูน
ทิศตะวันตก จดตำบลน้ำพู

ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะของพื้นที่โดยทั่วไปป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา มีภูเขา ภายในบริเวณเขตเทศบาลมีลำห้วยหลายแห่ง และมีลำคลองฉวางไหลผ่านกลางตัวเมืองจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตก ส่วนที่ราบสูงมีเพียงเล็กน้อย
ลักษณะภูมิอากาศ  พื้นที่ของเทศบาลเมืองนาสาร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย จึงทำให้มีช่วงฤดูฝนที่ยาวนาน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม
ลักษณะของดิน ลักษณะพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชทางการเกษตร เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ปาล์ม และอื่น ๆ และประกอบกับเป็นดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น แร่ดีบุก แร่ยิบซั่ม เป็นต้น โดยมีพื้นที่เหมืองแร่เก่า ส่วนใหญ่อยู่บริเวณชุมชนห้วยมุด ปัจจุบันได้เลิกกิจการมีชาวบ้านเข้าครอบครองตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยและปลูกยางพารา บางส่วนเทศบาลได้สงวนไว้เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น สร้างสวนสาธารณะ สร้างสนามกีฬา เป็นต้น
ลักษณะของแหล่งน้ำ
1) หนอง บึง  จำนวน  3  แห่ง
- ห้วยมุด  คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ  400,000  ลบ.ม.
- เหมืองแกะ  คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ  440,000  ลบ.ม.
- ขุนทองหลาง  คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ  120,000  ลบ.ม.
2) คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ คลองฉวาง และห้วยนาโตน

ลักษณะของไม้และป่าไม้ พื้นที่ป่าได้แก่ ป่าห้วยมุด ป่าเหมืองแกะ ซึ่งเป็นพื้นที่หมดสภาพป่า มีราษฎรเข้าครอบครองปลูกยางพาราและสวนไม้ผล ตั้งอยู่บริเวณชุมชนห้วยมุด ชุมชนเหมืองแกะ ชุมชนวังหล้อ
ด้านการเมือง/การปกครอง
เทศบาลเมืองนาสาร กำหนดแบ่งเขตชุมชนออกเป็น   25  ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนนาสารนอก
2. ชุมชนศรีเวียง
3. ชุมชนคลองฉวาง
4. ชุมชนประชาสามัคคี
5. ชุมชนซอยร่วมใจ
6. ชุมชนทุ่งเกรียน 
7. ชุมชนทุ่งคาเกรียนใหม่
8. ชุมชนขุนทองหลาง
9. ชุมชนนาเตรียะ
10. ชุมชนเหมืองแกะ
11. ชุมชนห้วยมุด 1
12. ชุมชนห้วยมุด 2
13. ชุมชนห้วยมุด 3
14. ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ
15. ชุมชนท่าพลา
16. ชุมชนพูลศิริ
17. ชุมชนสะพานหนึ่ง
18. ชุมชนสวนมังคุด
19. ชุมชนอู่มาด
20. ชุมชนปลายรางพัฒนา
21. ชุมชนหนองม่วง
22. ชุมชนนายาง
23. ชุมชนคลองหา
24. ชุมชนวังหล้อ
25. ชุมชนบ้านมั่นคง                             

เทศบาลเมืองนาสาร มีพื้นที่ทั้งหมด 67.13 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบของเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาสารกับตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสารและตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม บริเวณพิกัด NK ๓๕๙๗๕๐
ด้านทิศเหนือ จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิมกับตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบของเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม และตำบลนาสารกับตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร บริเวณพิกัด NK ๓๗๓๗๘๓ รวมระยะประมาณ ๓,๗๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่  2 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลควนสุบรรณกับตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๐๙ (สุราษฎร์ธานี – นาสาร) ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบของเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาสารตำบล ควนสุบรรณ และตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร บริเวณพิกัด NK ๔๒๗๗๘๔ รวมระยะประมาณ ๕,๘๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบเส้นตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาสารกับตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสารไปทางทิศใต้ถึงเชิงเขาหัวแดง ฝั่งตะวันตก เลียบเชิงเขาหัวแดงไปทางทิศใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาสารกับตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณคลองฉวาง ฝั่งเหนือ บริเวณพิกัด NK ๔๑๑๗๓๒ รวมระยะประมาณ ๕,๖๐๐ เมตร

จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตั้งฉากกับคลองฉวางไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ตรงริมคลองฉวางฝั่งใต้ บริเวณพิกัด NK ๔๑๑๗๓๑ รวมระยะประมาณ ๘๐ เมตร
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบริมคลองฉวางฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณเชิงเขาหน้าบ้านด้านเหนือ บริเวณพิกัด NK ๔๓๐๗๓๒ รวมระยะประมาณ ๒,๓๐๐ เมตร

จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาหน้าบ้านไปทางทิศใต้ ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาสารกับตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณถนนคลองงอน ฝั่งใต้ บริเวณพิกัด NK ๔๓๕๗๑๒ รวมระยะประมาณ ๓,๑๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาสารกับตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านเขาปากช่อง เขาขุนทองหลาง ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่ง ตั้งตรงบริเวณจุดบรรจบของเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลนาสารและตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร บริเวณพิกัด NK ๔๔๗๖๗๔ รวมระยะประมาณ ๕,๓๕๐ เมตร
ด้านใต้ หลักเขตที่ 8 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลคลองปราบกับตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร ไปทางทิศตะวันตก ผ่านเขาเหมืองขุนทองหลาง เขาถ้ำขรม ผ่านทางรถไฟสายใต้ เลียบคลองวังช้างฝั่งเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบของเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลคลองปราบ ตำบลน้ำพุ และตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร บริเวณพิกัด NK ๓๖๙๖๙๕ รวมระยะประมาณ ๑๑,๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลน้ำพุกับตำบลนาสาร อ. บ้านนาสาร ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1 รวมระยะประมาณ 6,400 เมตร
การเลือกตั้ง
เทศบาลเมืองนาสาร แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต ดังนี้
1) เขต 1 ประกอบด้วย ชุมชนเหมืองแกะ ชุมชนห้วยมุด 1 ชุมชนห้วยมุด 2 ชุมชนห้วยมุด 3 ชุมชนคลองหา ชุมชนนาเตรียะ ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ (บางส่วน) และชุมชนบ้านมั่นคง
2) เขต 2 ประกอบด้วย ชุมชนท่าพลา ชุมชนอู่มาด ชุมชนนายาง ชุมชนสวนมังคุด ชุมชนวังหล้อ ชุมชนหนองม่วง ชุมชนปลายรางพัฒนา ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ (บางส่วน) และชุมชนนาสารนอก (บางส่วน)
3) เขต 3 ประกอบด้วย ชุมชนศรีเวียง ชุมชนประชาสามัคคี ชุมชนคลองฉวาง ชุมชนทุ่งคาเกรียน ชุมชนทุ่งคาเกรียนใหม่ ชุมชนขุนทองหลาง ชุมชนซอยร่วมใจ ชุมชนสะพานหนึ่ง ชุมชนพูลศิริ และชุมชนนาสารนอก (บางส่วน)

ประชากร
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองนาสาร ตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 19,773 คน แยกเป็นชาย 9,742 คน หญิง 10,031 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 7,729  หลังคาครัวเรือน
ช่วงอายุและจำนวนประชากร
ประชากรแยกตามช่วงอายุ
ประชากรเยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี)  ชาย 2,137 คน หญิง 1,945 คน รวม 4,082 คน
ประชากร (อายุ 18-60 ปี) ชาย 6,058 คน หญิง 6,363 คน รวม 12,421 คน
ประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป) ชาย 1,547 คน หญิง 1,723 คน รวม 3,270 คน
รวมทั้งสิ้น ชาย 9,742 คน หญิง 10,031 คน รวมทั้งสิ้น 19,773 คน 
ประชากรแยกตามชุมชน
ไม่กำหนดชุมชน ชาย 141 คน หญิง 148 คน รวม 289 คน
ชุมชนศรีเวียง ชาย 832 คน หญิง 713 คน รวม  1,545 คน
ชุมชนนาสารนอก ชาย 411 คน หญิง 462 คน รวม 873 คน
ชุมชนประชาสามัคคี  ชาย 354 คน หญิง 368 คน รวม 722 คน
ชุมชนคลองฉวาง ชาย 411 คน หญิง 467 คน รวม 878 คน
ชุมชนเหมืองแกะ ชาย 370 คน หญิง 361 คน รวม 731 คน
ชุมชนห้วยมุด 1 ชาย 399 คน หยิง 372 คน รวม 771 คน
ชุมชนห้วยมุด 2 ชาย 463 คน หญิง 458 คน รวม  921 คน
ชุมชนห้วยมุด 3 ชาย 510 คน หญิง 465 คน รวม 975 คน
ชุมชนคลองหา ชาย 505 คน หญิง 527 คน รวม 1,032 คน
ชุมชนนาเตรียะ  ชาย 586 คน หญิง 626 คน รวม 1,212 คน
ชุมชนทุ่งคาเกรียน ชาย 563 คน หญิง 571 คน รวม 1,134 คน
ชุมชนทุ่งคาเกรียนใหม่ ชาย 308 คน หญิง 340 คน รวม 648 คน
ชุมชนขุนทองหลาง ชาย 274 คน หญิง 264 คน รวม 538 คน
ชุมชนซอยร่วมใจ ชาย 329 คน หญิง 352 คน รวม  681 คน
ชุมชนสะพานหนึ่ง ชาย 342 คน หญิง 347 คน รวม  689 คน
ชุมชนพูลศิริ ชาย 582 คน หญิง 629 คน รวม 1,211 คน
ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ ชาย 377 หญิง 425 คน รวม 802 คน
ชุมชนท่าพลา ชาย 201 คน หญิง 246 หญิง รวม 447 คน
ชุมชนอู่มาด ชาย 232 คน หญิง 241 คน รวม 473 คน
ชุมชนนายาง ชาย 307 คน หญิง 349 คน รวม 656 คน
ชุมชนสวนมังคุด ชาย 439 คน หญิง 458 คน รวม 897 คน
ชุมชนหนองม่วง ชาย 182 คน หญิง 201 คน รวม 383 คน
ชุมชนปลายรางพัฒนา ชาย 143 คน หญิง 144 คน รวม 287 คน
ชุมชนวังหล้อ ชาย 357 คน หญิง 346 คน รวม 703 คน
ชุมชนบ้านมั่นคง ชาย 124 คน หญิง 151 คน รวม 275 คน
รวมทั้งสิ้น ชาย 9,742 คน หญิง 10,031 คน รวม 19,773 คน
line0078
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com