messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

สภาพทั่วไป

123
ที่ตั้งของเทศบาล 
เทศบาลเมืองนาสาร ตั้งอยู่ใจกลางอำเภอบ้านนาสาร ระหว่างเส้นรุ้งที่ 9 องศา 8 ลิปดา 15 ฟิลิปดา เหนือเส้นแวงที่ 99องศา 22ลิปดา 6ฟิลิปดา ตะวันออก ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวง หมายเลข 4009 ประมาณ 40 กิโลเมตร และระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 684 กิโลเมตร
เทศบาลเมืองนาสาร ตั้งอยู่ในท้องที่ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ
ยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต์ 700 กิโลเมตร และทางรถไฟ 673 กิโลเมตร อาณาเขต
ทิศเหนือ จดตำบลควนสุบรรณและอำเภอบ้านนาเดิม
ทิศใต้ จดตำบลคลองปราบ
ทิศตะวันออก จดตำบลลำพูน
ทิศตะวันตก จดตำบลน้ำพู

ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะของพื้นที่โดยทั่วไปป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา มีภูเขา ภายในบริเวณเขตเทศบาลมีลำห้วยหลายแห่ง และมีลำคลองฉวางไหลผ่านกลางตัวเมืองจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตก ส่วนที่ราบสูงมีเพียงเล็กน้อย
ลักษณะภูมิอากาศ  พื้นที่ของเทศบาลเมืองนาสาร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย จึงทำให้มีช่วงฤดูฝนที่ยาวนาน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม
ลักษณะของดิน ลักษณะพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชทางการเกษตร เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ปาล์ม และอื่น ๆ และประกอบกับเป็นดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น แร่ดีบุก แร่ยิบซั่ม เป็นต้น โดยมีพื้นที่เหมืองแร่เก่า ส่วนใหญ่อยู่บริเวณชุมชนห้วยมุด ปัจจุบันได้เลิกกิจการมีชาวบ้านเข้าครอบครองตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยและปลูกยางพารา บางส่วนเทศบาลได้สงวนไว้เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น สร้างสวนสาธารณะ สร้างสนามกีฬา เป็นต้น
ลักษณะของแหล่งน้ำ
1) หนอง บึง  จำนวน  3  แห่ง
- ห้วยมุด  คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ  400,000  ลบ.ม.
- เหมืองแกะ  คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ  440,000  ลบ.ม.
- ขุนทองหลาง  คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ  120,000  ลบ.ม.
2) คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ คลองฉวาง และห้วยนาโตน

ลักษณะของไม้และป่าไม้ พื้นที่ป่าได้แก่ ป่าห้วยมุด ป่าเหมืองแกะ ซึ่งเป็นพื้นที่หมดสภาพป่า มีราษฎรเข้าครอบครองปลูกยางพาราและสวนไม้ผล ตั้งอยู่บริเวณชุมชนห้วยมุด ชุมชนเหมืองแกะ ชุมชนวังหล้อ
ด้านการเมือง/การปกครอง
เทศบาลเมืองนาสาร กำหนดแบ่งเขตชุมชนออกเป็น   25  ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนนาสารนอก
2. ชุมชนศรีเวียง
3. ชุมชนคลองฉวาง
4. ชุมชนประชาสามัคคี
5. ชุมชนซอยร่วมใจ
6. ชุมชนทุ่งเกรียน 
7. ชุมชนทุ่งคาเกรียนใหม่
8. ชุมชนขุนทองหลาง
9. ชุมชนนาเตรียะ
10. ชุมชนเหมืองแกะ
11. ชุมชนห้วยมุด 1
12. ชุมชนห้วยมุด 2
13. ชุมชนห้วยมุด 3
14. ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ
15. ชุมชนท่าพลา
16. ชุมชนพูลศิริ
17. ชุมชนสะพานหนึ่ง
18. ชุมชนสวนมังคุด
19. ชุมชนอู่มาด
20. ชุมชนปลายรางพัฒนา
21. ชุมชนหนองม่วง
22. ชุมชนนายาง
23. ชุมชนคลองหา
24. ชุมชนวังหล้อ
25. ชุมชนบ้านมั่นคง                             

เทศบาลเมืองนาสาร มีพื้นที่ทั้งหมด 67.13 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบของเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาสารกับตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสารและตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม บริเวณพิกัด NK ๓๕๙๗๕๐
ด้านทิศเหนือ จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิมกับตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบของเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม และตำบลนาสารกับตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร บริเวณพิกัด NK ๓๗๓๗๘๓ รวมระยะประมาณ ๓,๗๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่  2 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลควนสุบรรณกับตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๐๙ (สุราษฎร์ธานี – นาสาร) ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบของเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาสารตำบล ควนสุบรรณ และตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร บริเวณพิกัด NK ๔๒๗๗๘๔ รวมระยะประมาณ ๕,๘๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบเส้นตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาสารกับตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสารไปทางทิศใต้ถึงเชิงเขาหัวแดง ฝั่งตะวันตก เลียบเชิงเขาหัวแดงไปทางทิศใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาสารกับตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณคลองฉวาง ฝั่งเหนือ บริเวณพิกัด NK ๔๑๑๗๓๒ รวมระยะประมาณ ๕,๖๐๐ เมตร

จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตั้งฉากกับคลองฉวางไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ตรงริมคลองฉวางฝั่งใต้ บริเวณพิกัด NK ๔๑๑๗๓๑ รวมระยะประมาณ ๘๐ เมตร
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบริมคลองฉวางฝั่งใต้ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณเชิงเขาหน้าบ้านด้านเหนือ บริเวณพิกัด NK ๔๓๐๗๓๒ รวมระยะประมาณ ๒,๓๐๐ เมตร

จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันเขาหน้าบ้านไปทางทิศใต้ ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาสารกับตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณถนนคลองงอน ฝั่งใต้ บริเวณพิกัด NK ๔๓๕๗๑๒ รวมระยะประมาณ ๓,๑๐๐ เมตร
จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลนาสารกับตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านเขาปากช่อง เขาขุนทองหลาง ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่ง ตั้งตรงบริเวณจุดบรรจบของเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลนาสารและตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร บริเวณพิกัด NK ๔๔๗๖๗๔ รวมระยะประมาณ ๕,๓๕๐ เมตร
ด้านใต้ หลักเขตที่ 8 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลคลองปราบกับตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร ไปทางทิศตะวันตก ผ่านเขาเหมืองขุนทองหลาง เขาถ้ำขรม ผ่านทางรถไฟสายใต้ เลียบคลองวังช้างฝั่งเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบของเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลคลองปราบ ตำบลน้ำพุ และตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร บริเวณพิกัด NK ๓๖๙๖๙๕ รวมระยะประมาณ ๑๑,๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลน้ำพุกับตำบลนาสาร อ. บ้านนาสาร ไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1 รวมระยะประมาณ 6,400 เมตร
การเลือกตั้ง
เทศบาลเมืองนาสาร แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต ดังนี้
1) เขต 1 ประกอบด้วย ชุมชนเหมืองแกะ ชุมชนห้วยมุด 1 ชุมชนห้วยมุด 2 ชุมชนห้วยมุด 3 ชุมชนคลองหา ชุมชนนาเตรียะ ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ (บางส่วน) และชุมชนบ้านมั่นคง
2) เขต 2 ประกอบด้วย ชุมชนท่าพลา ชุมชนอู่มาด ชุมชนนายาง ชุมชนสวนมังคุด ชุมชนวังหล้อ ชุมชนหนองม่วง ชุมชนปลายรางพัฒนา ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ (บางส่วน) และชุมชนนาสารนอก (บางส่วน)
3) เขต 3 ประกอบด้วย ชุมชนศรีเวียง ชุมชนประชาสามัคคี ชุมชนคลองฉวาง ชุมชนทุ่งคาเกรียน ชุมชนทุ่งคาเกรียนใหม่ ชุมชนขุนทองหลาง ชุมชนซอยร่วมใจ ชุมชนสะพานหนึ่ง ชุมชนพูลศิริ และชุมชนนาสารนอก (บางส่วน)

ประชากร
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองนาสาร ตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 19,806 คน แยกเป็นชาย 9,744 คน หญิง 10,062 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 7,883  หลังคาครัวเรือน
ประชากรแยกตามชุมชน
ไม่กำหนดชุมชน ชาย 146 คน หญิง 157 คน รวม 303 คน
ชุมชนศรีเวียง ชาย 812 คน หญิง 694 คน รวม  1,506 คน
ชุมชนนาสารนอก ชาย 394 คน หญิง 440 คน รวม 834 คน
ชุมชนประชาสามัคคี  ชาย 348 คน หญิง 372 คน รวม 720 คน
ชุมชนคลองฉวาง ชาย 417 คน หญิง 472 คน รวม 889 คน
ชุมชนเหมืองแกะ ชาย 367 คน หญิง 363 คน รวม 730 คน
ชุมชนห้วยมุด 1 ชาย 390 คน หยิง 373 คน รวม 763 คน
ชุมชนห้วยมุด 2 ชาย 473 คน หญิง 458 คน รวม  931 คน
ชุมชนห้วยมุด 3 ชาย 501 คน หญิง 480 คน รวม 981 คน
ชุมชนคลองหา ชาย 503 คน หญิง 526 คน รวม 1,029 คน
ชุมชนนาเตรียะ  ชาย 570 คน หญิง 597 คน รวม 1,167 คน
ชุมชนทุ่งคาเกรียน ชาย 568 คน หญิง 561 คน รวม 1,129 คน
ชุมชนทุ่งคาเกรียนใหม่ ชาย 310 คน หญิง 353 คน รวม 663 คน
ชุมชนขุนทองหลาง ชาย 272 คน หญิง 268 คน รวม 540 คน
ชุมชนซอยร่วมใจ ชาย 342 คน หญิง 378 คน รวม  720 คน
ชุมชนสะพานหนึ่ง ชาย 357 คน หญิง 351 คน รวม  708 คน
ชุมชนพูลศิริ ชาย 588 คน หญิง 638 คน รวม 1,226 คน
ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ ชาย 368 หญิง 414 คน รวม 782 คน
ชุมชนท่าพลา ชาย 200 คน หญิง 246 หญิง รวม 446 คน
ชุมชนอู่มาด ชาย 229 คน หญิง 244 คน รวม 473 คน
ชุมชนนายาง ชาย 321 คน หญิง 353 คน รวม 674 คน
ชุมชนสวนมังคุด ชาย 447 คน หญิง 469 คน รวม 916 คน
ชุมชนหนองม่วง ชาย 184 คน หญิง 204 คน รวม 388 คน
ชุมชนปลายรางพัฒนา ชาย 145 คน หญิง 147 คน รวม 292 คน
ชุมชนวังหล้อ ชาย 354 คน หญิง 341 คน รวม 659 คน
ชุมชนบ้านมั่นคง ชาย 138 คน หญิง 163 คน รวม 301 คน
รวมทั้งสิ้น ชาย 9,744 คน หญิง 10,062 คน รวม 19,806 คน
ข้อมูลของเดือนกันยายน 2561
line0078
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com