messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

ประวัติความเป็นมา

prawat
16795_106508

ประวัติเทศบาลเมืองนาสาร

เทศบาลเมืองนาสาร เป็นตำบล ๆ หนึ่งอยู่ในท้องที่ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็นท้องที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร และแร่ธาตุ จึงมีประชากร ต่างถิ่นเคลื่อนย้ายมาตั้งบ้านเรือนทำมาหากิน เช่น ทำกิจการเหมืองแร่ ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ทำให้ตำบลนาสาร มีประชากรหนาแน่น การค้าเจริญ รุ่งเรือง เศรษฐกิจโดยร่วมดีขึ้นตามดำดับ พร้อมทั้งยังเป็นที่ตั้งของส่วนราชการและสถานศึกษา ด้วยองค์ประกอบดังกล่าวในปี พ ศ 2483 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลนาสารขึ้น เพื่อความสะดวกในบริหาร และการปกครอง แต่เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางเกินกว่าที่จะปกครองควบคุมดูแลได้ทั่วถึง ดังนั้นในปี พ. ศ. 2484 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลนาสาร คงเหลือพื้นที่ทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน 67.13 ตารางกิโลเมตร ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลนาสาร เป็นเทศบาลเมืองนาสาร

logo

16795_106508

ดวงตราเทศบาลเมืองนาสาร

            เป็นรูปวงกลมภายในมีรูปช้างสามเศียรทูนพานแร่มีเปลวแสงสว่างจากก้อนแร่ และมีตัวอักษรชื่อเทศบาลเมืองนาสาร สุราษฎร์ธานี อยู่รอบนอก นายบุญสม ชูสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี คนที่สอง ของเทศบาลเป็นผู้คิดค้น ร่างภาพขึ้นมา รวบรวมความคิดจากหลายๆ ฝ่ายถือภาพร่างเข้าที่ประชุม ที่ปรึกษาประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาลและชาวบ้าน ท่านเอารูปให้ดููแล้วถามว่า "ใครช่วยอธิบายภาพเหล่านี้ด้วยว่าความคิดจะตรงกันหรือไม่" คณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีปรึกษาหารืออยู่พักหนึ่งแล้วท่านผู้หนึ่งก็ตอบว่า "เป็นรูปช้างสามหัวทูนลูกส้มโอ" นายกเทศมนตรีหน้าเสียไปเล็กน้อย "เราเขียนรูปช้างสามหัวทูนพานแร่ทำไมดูเป็นลูกส้มโอไป" ที่ปรึกษาท่านหนึ่ง จึงแก้ว่า แร่ที่เหมือนส้มโอ หรือคล้ายๆ ก็มีีไม่ต้องแก้ให้ยากเอาอย่างนี้แหละ ตราเทศบาล จึงปรากฏเช่นที่เห็นใน ปัจจุบัน
prawat2
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com