messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร / หน.ส่วนราชการ

 

                หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหาร / หน.ส่วนราชการ / ผอ.สถานศึกษ
 
ฝ่ายบริหาร ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
นายการุญ  บุญกล่อม  นายกเทศมนตรี 081-892-1343 
นายอนันต์  เวสิยานนท์  รองนายกเทศมนตรี 08-1677-4477
นายสันติ รักชาติ รองนายกเทศมนตรี  09-5012-5575
นายเจิดศักดิ์ ตรรกวิทย์ รองนายกเทศมนตรี 08-3637-0034
นายวิสุทธิ์  เครือหงส์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 08-1334-3324
นายสมเกียรติ กิตติสุทธิกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 นางฐิติพร ทองคลอด
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
08-5789-7144


 ฝ่ายประจำ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
 นางจงดี เธยรมนตรี ปลัดเทศบาล 09-3582-6383

รองปลัดเทศบาล
นายบัญชา  ชินวงศ์ รองปลัดเทศบาล 08-4052-1671 
นายคมสันต์ ชาญรรงค์  รกน.หน.สำนักปลัดฯ  08-7892-6564
นายกมล  ไพบูลย์วรพิสิฐ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 08-6283-4147
  ผอ.กองการศึกษา 
นายธงธวัช ลูกรักษ์ ผอ.กองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม 08-1979-5753
นายอุกฤษฎ์  สุพรรณพงศ์ ผอ.กองช่าง  08-9472-4541
นายธนสรรค์ ปานแก้ว รกน.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 06-2243-7471
น.ส.ทิพวรรณ สุวรรณรัตน์
พงษ์เทพ แก้วกระจก
ผจก.สถานธนานุบาล
ประชาสัมพันธ์

08-3181-9140


โรงเรียนเทศบาล 1 (ห้วยมุด) ผอ.สุธาทิพย์ บุญกล่อม                 09-5037-5810
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านอู่มาด) รกน.ผอ.สุเชฐ อุปลา    
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านคลองหา-นาเตรียะ) ผอ.จุนิตา รัตนประทีป   09-3579-2502
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทุงคาเกรียน) รกน.ผอ.มลิวัลย์ ยิ่งเภตรา  
โรงเรียนเทศบาล 5 (วสุนธราภิวัฒก์) รกน.ผอ.ทองใบ วัชรวรากรณ์  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร ผอ.จิรัชญา ขวัญพุฒ   08-9728-9994
 
15055_9334715055_93347
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com