messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

สภาเทศบาลเมืองนาสาร

chaiyong
นายชัยยง  วรพันธุ์
ประธานสภาเทศบาล
chaiyot
นายชัยยศ  ชูช่วง
รองประธานสภาเทศบาล
paradorn
นายภราดร  ลิ่วรุ่งโรจน์
เลขานุการสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1

chaiyot
นายชัยยศ  ชูช่วง

pichai
นายพิชัย  ทองคลอด

jaroon
นายจรูญ  เพชรชิต

suwatchai
นายสุวัจชัย  ใจสมุทร

prapas
นายประภาส  ปอยี

preecha
นายปรีชา  รักษ์เมือง

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2

somdech
นายสมเดช  โปอินทร์

prasan
นายประสาน  สมแก้ว

karoon
นายการุณย์  แดงเพชร

sanong
นายสนอง  หวั้นหนู

watin
นายวาทิน  ชัยธวัชธำรง

prsserd
นายประเสริฐ  สร้างทองดี

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  3

paradorn
นายภราดร  ลิ่งรุ่งโรจน์

banna
นายบรรณา  ทองเอม

boonkerd
นายบุญเกิด  บุญกล่อม

chithisan
นายชิติสรรค์  จิรสัตยาวงษ์

kaseme
นายเกษม  พันธุ์ทองดี

chaiyong
นายชัยยง  วรพันธุ์


 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com