messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลเมืองนาสาร

ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลเมืองนาสาร


ชุด
   
 
ชื่อ-สกุล

ดำรงตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1   นายขำ เพชรเมือง
นายอิ่ม บุญอินทร์
นายชม หนูศรีแก้ว
นายกเทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
20 ส.ค. 2485 –  10 ก.ย. 2486
2   นายบุญสม ชูสวัสดิ์
นายชม หนูศรีแก้ว
นายประเสริฐ อารยะกุล
นายเคล้า สุดเลิศ
นายกัน ชูนาม
นายกเทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
11 ก.ย. 2486 –  5  พ.ค. 2492
3 3 นายนวน สุพัฒน์กุล
นายกัน ชูนาม
นายวิม มติธรรม
นายขาม รักชาติ
นายเคล้า สุดเลิศ
นายกเทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
 5  พ.ค.  2492 – 17 มิ.ย. 2496
4 4 ร.ท.เขียว พูลศิริ
นายเคล้า สุดเลิศ
นายกัน ชูนาม
นายกเทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
 17 มิ.ย. 2496 – 30 พ.ค. 2501
5 5 นายนุกูล เวียงวีระ
นายสวาท ช่วยปลอด
นายเริ่ม เดชเสน่ห์
นายกเทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
 31 พ.ค. 2501 –  6 ก.ย. 2506
6 6 นายนุกูล เวียงวีระ
นายเคล้า พรหมเจียม
นายเริ่ม เดชเสน่ห์
นายกเทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
 6 ก.ย. 2506 –  17 พ.ค. 2511
7 7 นายนุกูล เวียงวีระ
นายสวาท ช่วยปลอด
นายเสน่ห์ บุญษร
นายกเทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
 17 พ.ค. 2511 –  29 ธ.ค. 2511
8 8 นายเที่ยว เวียงวีระ
นายสวาท ช่วยปลอด
นายเสน่ห์ บุญษร
นายกเทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
 29 ธ.ค. 2515 –  30 ธ.ค. 2517
9 9 นายนุกูล เวียงวีระ
นายสวาท ช่วยปลอด
ส.ต.ต.สุพร พุทธารักษ์
นายกเทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
 30 ธ.ค. 2517 –  1 เม.ย. 2519
10 10 นายเที่ยว เวียงวีระ
นายสวาท ช่วยปลอด
ส.ต.ต.สุพร พุทธารักษ์
นายกเทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
 1 เม.ย. 2519 – 1 ก.ย. 2519
11 11 นายนุกูล เวียงวีระ
นายสวาท ช่วยปลอด
ส.ต.ต.สุพร พุทธารักษ์
นายกเทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
 1 ก.ย. 2519 – 17 มิ.ย. 2523
12 12 นายนุกูล เวียงวีระ
นายสวาท ช่วยปลอด
ส.ต.ต.สุพร พุทธารักษ์
นายกเทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
 17 มิ.ย. 2523 –  28 ก.ค. 2528
13 13 นายนุกูล เวียงวีระ
นายเขี้ยง เกิดนาสาร
นายโกศรี บุญเจริญ
ส.ต.ต.สุพร พุทธารักษ์
นายกเทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
 28 ก.ค. 2528 –  9 ต.ค. 2533
14 14 นายนุกูล เวียงวีระ
นายทัศนะ ทองตากรณ์
นายสุรศักดิ์ ภู่วิทยาธร
นายกเทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
 9 ต.ค. 2533 –  9 ต.ค. 2536
15 15 นายทัศนะ ทองตากรณ์
นายสุรศักดิ์ ภู่วิทยาธร
นายอาทิตย์ มติธรรม
นายกเทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
 9 ต.ค. 2536 –  26 พ.ย. 2538
16 16 นายสวัสดิ์ เกษกล้า
นายโกศล ศุทธางกูร
นายสุวรรณ เจนนพกาญจน์
นายกเทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
 27 พ.ย. 2538 –  14 ก.ย. 2541
17 17 นายสวัสดิ์ เกษกล้า
นายสุวรรณ เจนนพกาญจน์
นายบำรุง จิตตอารี
นายกเทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
 16 ก.ย. 2541 –  11 ธ.ค. 2541
18 18 นายสุวรรณ เจนนพกาญจน์
นายโกศล ศุทธางกูร
นายบำรุง จิตตอารี
นายกเทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
 18 ธ.ค. 2541 –  28 ม.ค. 2542
19 19 นายสุวรรณ เจนนพกาญจน์
นายสุรศักดิ์ ภู่วิทยาธร
นายเกรียงศักดิ์ บุญกล่อม
นายกเทศมนตรี
เทศมนตรี
เทศมนตรี
 29 มี.ค. 2542 –  24 ธ.ค. 2546

เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองนาสาร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547
20  นายโกศล ศุทธางกูร
นายพูนศักดิ์ แซ่ย่อง
นายอนันต์ เวสิยานนท์
นายอำพล มณีโชติ
นายภราดร ลิ่วรุ่งโรจน์
นายเล็ก กุลวดีวงศ์
นายสุรพงษ์ วิชัยดิษฐ
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
4 เม.ย. 2547 - 4 เม.ย. 2551
16 ก.ย. 2547 - 4 เม.ย. 2551
16 ก.ย. 2547 - 4 เม.ย. 2551
16 ก.ย. 2547 - 4 เม.ย. 2551
16 ก.ย. 2547 - 4 เม.ย. 2551
28 ธ.ค. 2549 - 4 เม.ย. 2551
16 ก.ย. 2547 - 4 เม.ย. 2551
21


21


นายโกศล ศุทธางกูร
นายอนันท์ เวสิยานนท์
นายอำพล มณีโชติ
นายสุรพงษ์ วิชัยดิษฐ
นายภราดร ลิ่วรุ่งโรจน์
นายเล็ก กุลวดีวงศ
นายวิชัย ทิวแพ
นายบำรุง จิตตอารี
นายวิชัย  ทิวแพ
น.ส.รัตนาพร บรรเทิงจิตร
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 11 พ.ค. 2551 - 10 พ.ค. 2555
 10 มิ.ย. 2551  - 5 ตุ.ค.   2554
 10 มิ.ย. 2551  - 10 พ.ค. 2555
 10 มิ.ย. 2551  - 30 พ.ย. 2554
 10 มิ.ย. 2551  - 23 ธ.ค. 2554
 10 มิ.ย. 2551  - 10 พ.ค. 2555
 10 มิ.ย. 2551  -   1 ธ.ค.  2554
1 พ.ย. 2554 - 10 พ.ค.2555
2 ธ.ค. 2554  - 10 พ.ค. 2555
12 เม.ย. 2555 - 10 พ.ค. 2555
22  

นายการุญ  บุญกล่อม
นายอดุลย์  อัคขนิฐ
นายเจิดศักดิ์  ตรรกวิทย์
นายอนันต์  เวสิยานนท์
นายสันติ    รักชาติ
นายวิศาล  ภัทรปรัชญากุล
นายเจตน์   เพชรชิต
นายวิสุทธ์  เครือหงส์
นายสมเกียรติ  กิตติสุทธิกุล
นางฐิติพร  ทองคลอด


นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี 


17  มิ.ย.55
20  ก.ค.55 - 14 ม.ค. 2558
13  ก.พ.58
20  ก.ค.55
20  ก.ค.55
20  ก.ค.55  - 28  ก.พ. 2557
20  ก.ค.55  - 1 เม.ย. 2558 
20  ก.ค.55
11 เม.ย.57
9  เม.ย. 58 

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com