messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการจัดองค์กร
โครงสร้างเทศบาลเมืองนาสาร
01

แผนภูมิโครงสร้าการบริหารงานเทศบาลเมืองนาสาร
02

แผนภูมิโครงสร้างคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนาสาร
03

แผนภูมิโครงสร้างสภาเทศบาลเมืองนาสาร
sapa
โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน
tue

โครงสร้างสำนักปลัด
palad

โครงสร้างกองวิชาการและแผนงาน
001
โครงสร้างกองคลัง
kang

โครงสร้างกองช่าง
chang

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
satha

โครงสร้างกองการศึกษา
school

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม
swatdikan


 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com