messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว


 


20080628020414691
  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีหน้าที่

•    งานสำรวจ  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาต่าง  ๆ
•    งานจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว  ธุรกิจการท่องเที่ยว  บริการท่องเที่ยวและปัจจัยหรืองานทางการท่องเที่ยว
•    งานพัฒนาปรับปรุงประเมินผล  และแก้ไขอุปสรรคต่าง  ๆ  ของแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่และแหล่งท่องเที่ยวมี่มีอยู่แล้ว  ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
•    งานควบคุมและการดำเนินการก่อสร้าง  ศึกษา  รวบรวมรายละเอียดข้อมูลหามาตรฐาน
•    งานระเบียบต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ธุรกิจการท่องเที่ยว  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และพัฒนาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  และเป็นที่ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
•    งานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
ประมวลภาพรองนายกเทศมนตรีนายสันติ  รักชาติ  ร่วมล่องแก่งวังโข
1 3
4
5 6
7
8 9
10
11 12 13
14
15
16
17 18 19
19 20
21
22 23
24
25 26
27
 
ประมวลภาพรองนายกเทศมนตรีนายสันติ  รักชาติ  ร่วมล่องแก่งวังโข
วันที่  14  ตุลาคม  2555  ณ  หมู่บ้านการเคหะ  วังศิลาอดิเรกสาร  ม. 3 ต.เพิ่มพูนทรัพย์
อ.บ้านนาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี
สนใจติดต่อได้ที่  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  เทศบาลเมืองนาสาร  077-341-018 - 21 ต่อ 112
     คุณพัชรวัฒน์  เพ็ชรผ่อง  081-135-8499   
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com