messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

สถานธนานุบาล
 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนาสาร

thippawan
นางสาวทิพวรรณ สุวรรณรัตน์
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

kompon
นายกำพล  มณฑาสกุล
พนักงานรักษาของ


พนักงานบัญชี
saijai
นางสาวสายใจ  สุชาติพงษ์
พนักงานเขียนตั๋ว
atit
นายอาทิตย์ ชาญณรงค์
พนักงานรักษาสถานที่ฯ

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนาสาร

1

“บริหารโปร่งใส มั่นคงก้าวไกล ใส่ใจบริการ”
ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ ถ.นาสารนอก ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๒๐โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๗๓๔-๑๐๑๖
เปิดบริการตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. หยุดทำการวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดทำการ ตามประกาศสำนักงาน จ.ส.ท. ซึ่งสอดคล้องกับวันหยุดทำการของราชการ


วัตถุประสงค์
เป็นการช่วยเหลือประชาชนขัดสนเงิน บรรเทาความเดือดร้อนหรือแก้ขัดได้โดยให้บริการในการรับจำนำ ซึ่งไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากเอกชนโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าและยังมีส่วนช่วยในด้านควบคุมการรับซื้อของโจรและเมื่อมีกำไรก็จัดสรรให้ท้องถิ่นนำไปบูรณะท้องถิ่นอีกด้วย
สถานธนานุบาลบริการในการรับจำนำ ไถ่ถอน ส่งดอกเบี้ย เพิ่มเงินต้น ผ่อนเงินต้น
ทรัพย์รับจำนำ ทองคำ เพชร พลอย นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ และของเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ทรัพย์ที่จำนำไม่ได้ คือทรัพย์สินที่มีทะเบียน เช่น อาวุธปืน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน
อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน
เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๕๐ สตางค์ ต่อ ๑ เดือน
เงินต้นเกิน ๕,๐๐๐.- บาท แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.- บาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาท ต่อ ๑ เดือน
เงินต้นเกิน ๓๐,๐๐๐.- ดอกเบี้ยร้อยละ ๑,๒๕ บาท ต่อ ๑ เดือน
กรณีไม่ครบ ๑ เดือน ไม่เกิน ๑๕ วัน คิดดอกเบี้ยครึ่งเดือนตรงกับวันของเดือนถัดไป คิดเป็น ๑ เดือน นับวันที่จำนำของเดือนตรงกับวันของเดือนถัดไป เป็น ๑ เดือน (จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง) ระยะเวลาการรับจำนำ  มีกำหนด ๔ เดือน ผ่อนผันให้อีก ๓๐ วัน หากไม่ส่งดอกเบี้ยหรือไถ่ถอน  ทรัพย์รับจำนำจะหลุดเป็นสิทธิของสถานธนานุบาลตามประกาศทรัพย์รับจำนำเกินกว่า ๔ เดือน
ผลงานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนาสาร
ผลการดำเนินงานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนาสาร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงปีงบประมาณปัจจุบัน สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนาสาร มีกำไรสุทธิและจ่ายเงินอุดหนุนให้เทศบาลเมืองนาสาร นำไปบูรณะท้องถิ่นตลอดมา
ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีโครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ วันที่ ๑๒ พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีความภาคภูมิใจ  ได้กำชับให้สถานธนานุบาลกำหนดกิจกรรม
Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH MicrosoftInternetExplorer4
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนาสาร ได้ดำเนินการ
๑.ได้จัดให้มีกิจกรรม เพื่อการสงเคราะห์ประชาชนที่เป็นสาธารณะประโยชน์ โดยมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนาสาร
2

๒.ได้จัดแสดงประวัติความเป็นมาของสถานธนานุบาล
-ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ วันประมูลจำหน่ายทรัพย์หลุดรับจำนำ
-ได้จัดให้มีการเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานให้ประชาชน

3

ผลงานดีเด่น
    ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดให้มีโครงการคัดเลือก สถานธนานุบาลดีเด่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนาสารได้รับรางวัลสถานธนานุบาลดีเด่น ๒ ปีซ้อน ประจำปี ๒๕๕๓ และประจำปี ๒๕๕๔
ผลการคัดเลือกสถานธนานุบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนาสาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท สถานธนานุบาลขนาดเล็ก

531 532 533
            ผลการคัดเลือก สถานธนานุบาลดีเด่นประจำปี ๒๕๕๔  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนาสาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ประเภทสถานธนานุบาลขนาดกลาง
541 542 543
     
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com