messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

kamon
นายกมล ไพบูลย์วรพิสิฐ
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

muanggam
นางม่วงงาม บุญเสริมสุข
นิติกรชำนาญการ 

preerapong
นายพีรพงษ์ คงเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

pongtap
นายพงษ์เทพ แก้วกระจก
พนักงานจ้างประชาสัมพันธ์

tanaporn
นางธนพร  ตรรกวิทย์
หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ
S__4546610

นายปัญญากร  แป้นปลื้ม  ผู้ช่วยนิติกร
hachana

นางสาวฮาซานา ภู่ทับทิม
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


 
20080628020406281มีหน้าที่
มี หน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายและแผนงานของเทศบาลหรือโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้

ฝ่ายแบบแผนและงบประมาณ

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานนิติการ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

มี หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความสั่นคงของประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรมหรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานนิติการ

มี หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจ พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

มี หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนเรื่องการประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหาร พิจารณาวางแผนหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฎิบัติงานประชา สัมพันธ์ให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานธุรการ

มี หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ ดูและรักษาและตรวจจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

20080628020406281

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com