messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


01
นายธงธวัช ลูกรักษ์
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ว่าง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
 
111
นางนัทวรรณ  คำสวาสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

tanyapron
นางสาวธันยาภรณ์  เดมีย์กุล
พยาบาลชำนาญการS__108437508 1


 
     นางสุธธารทิพย์   มากบุญ   
พยาบาลชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com