messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
 

01
นายธนสันต์ ปานแก้ว
รกน.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

 1
นางสาวกมลรัตน์ สารสิทธิ์
นักสังคมสงเคราะห์
000
นางสาวศุภากร  สายสุณี
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
2
นายอภิรัฐ ปานแป้น
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
jiranun
ว่าที่ร.ต.หญิงจิรนันท์ จันพลโท  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
   
     
     

    หน้าที่
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุน กิจกรรมศูนย์ ์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือ ตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้

   งานพัฒนาชุมชน
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ การจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แกชุมชน การดำเนินการพัฒนาชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

   หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีทะเบียนเอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com