messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

กองการศึกษาฯ

20080628020414441

ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาak
นายเอกสิงห์  ชัยยศ 
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

sirima
นางสาวสิริมา  เสนะพันธ์  
นักวิชาการปฎิบัติการ
sipat
นายศิพัฒน์  เรียงรุ่งโรจน์
นักวิชาการปฎิบัติการ
aumaporn
นางสาวอุมาพร  ลิ้มจันทร์

เจ้าพนักงานทั่วไปปฎิบัติงาน
 


20080628020414691
มีหน้าที่
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา กิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้

1.ฝ่ายแผนงานและโครงการ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลงานงบประมาณและงานธุรการ

งานงบประมาณ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการงบประมาณของกอง พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานธุรการ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทาน วัสดุอุปกรณ์ งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2.ฝ่ายบริหารการศึกษา
มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานกิจการนักเรียน

งานการเจ้าหน้าที่ 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลที่สังกัดกองการศึกษา เกี่ยวกับการวางแผนงานบุคคล การสรรหาและการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ จัดทำทะเบียนประวัติการรับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานกิจการนักเรียน
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน สำรวจเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกภาคบังคับ วิเคราะห์ศึกษาสาเหตุที่เด็กนักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม ติดตามแก้ไขปรับปรุง เสนอแนะและวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์และจัดหาหมวดหมู่หนังสือทำบัตรรายการทำบรรณานุกรม ทำดรรชนี ทำสารสังเขป จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ การส่งเสริมการกีฬา การอยู่ค่ายพักแรม การรณรงค์เพื่อการเรียนรู้หนังสือ เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพต่าง ๆ แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยศึกษานิเทศก์
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ ประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให้บริการทางด้านวิชาการ การวางแผนกำหนด แนวทางปฏิบัติงาน วินิจฉัยสั่งการ ประสานงานและการตรวจสอบควบคุมการดำเนินงาน ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com