messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

กองการศึกษาฯ

20080628020414441
edu
นายสุริยะ  พุทธารักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาak
นายเอกสิงห์  ชัยยศ 
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

sirima
นางสาวสิริมา  เสนะพันธ์  
นักวิชาการปฎิบัติการ
sipat
นายศิพัฒน์  เรียงรุ่งโรจน์
นักวิชาการปฎิบัติการ
aumaporn
นางสาวอุมาพร  ลิ้มจันทร์

เจ้าพนักงานทั่วไปปฎิบัติงาน
 

99_resize
20080628020414691
มีหน้าที่
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา กิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้

1.ฝ่ายแผนงานและโครงการ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลงานงบประมาณและงานธุรการ

งานงบประมาณ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการงบประมาณของกอง พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานธุรการ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทาน วัสดุอุปกรณ์ งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2.ฝ่ายบริหารการศึกษา
มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ งานกิจการนักเรียน

งานการเจ้าหน้าที่ 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลที่สังกัดกองการศึกษา เกี่ยวกับการวางแผนงานบุคคล การสรรหาและการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ จัดทำทะเบียนประวัติการรับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานกิจการนักเรียน
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน สำรวจเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกภาคบังคับ วิเคราะห์ศึกษาสาเหตุที่เด็กนักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม ติดตามแก้ไขปรับปรุง เสนอแนะและวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา 
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์และจัดหาหมวดหมู่หนังสือทำบัตรรายการทำบรรณานุกรม ทำดรรชนี ทำสารสังเขป จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ การส่งเสริมการกีฬา การอยู่ค่ายพักแรม การรณรงค์เพื่อการเรียนรู้หนังสือ เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพต่าง ๆ แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยศึกษานิเทศก์
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ ประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให้บริการทางด้านวิชาการ การวางแผนกำหนด แนวทางปฏิบัติงาน วินิจฉัยสั่งการ ประสานงานและการตรวจสอบควบคุมการดำเนินงาน ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com