messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

กองช่าง

ukrith
นายอุกฤษฏ์  สุพรรณพงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

reungvith
นายเรืองวิทย์  นวลแก้ว
นายช่างโยธาอาวุโส

supat2
ว่าที่ร.ต.สุภัทร  เพชรประเสริฐ
นายช่างเครื่องยนต์อาวุโส
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน
somchai
นายสมชาย  บุญญานุวงศ์ 
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
somsak
นายสมศักด์  จันทร์แสง  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
carnid
นายคณิต  คชศิริ    
วิศวกรโยธาปฎิบัติงาน
patmanut
นางสาวภัทรมนัส รัตนพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 
 5
นายธีรศักดิ์ พูลภักดี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานหน้าที่ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุม การปฎิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการราชการภายใน ดังนี้ 

ดาวน์โหลดรายละเอียด
Dividers_ (32) 
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com