messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

กองคลัง


sw15


00
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 


sayjai
น.ส.สายใจ   รุ่งเรือง
หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
somkid
นางสมคิด  พัฒนศิลป์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
patthiya
นางสาวภัททิยา  ศรีทองคำ
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
watjana
นางสาววัจนา  ชาญณรงค์
นักวิชาการคลังปฎิบัติการ
chutima
นางชูติมา  นาคแท้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
12782216_970953909607462_1565289717_n
นางสาวปารีณา ไพรพิสุทธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน
siriyakron
นางสาวสิริยกรณ์ สงนาค
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com