bg

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2

กองคลัง


sw15anchana
นางอัญชนา อัคราวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 


sayjai
น.ส.สายใจ   รุ่งเรือง
หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
somkid
นางสมคิด  พัฒนศิลป์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
patthiya
นางสาวภัททิยา  ศรีทองคำ
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
watjana
นางสาววัจนา  ชาญณรงค์
นักวิชาการคลังปฎิบัติการ
chutima
นางชูติมา  นาคแท้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
12782216_970953909607462_1565289717_n
นางสาวปารีณา ไพรพิสุทธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com