messageImage_1533699698277

ผู้บริหาร

1533699895022

ข้อมูลการดำเนินงาน

สำนักปลัด

palad2
นางจงดี  เธียรมนตรี
ปลัดเทศบาล


banchasak
นายบัญชา ชินวงศ์
รองปลัดเทศบาล


1
นางสาวลัดดาวัลย์ ช่วยสงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
12736346_968418729860980_1679311770_n
นางสาวปานเนตร  อิงควัชรกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
komsan
นายคมสันต์ ชาญณรงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
aitsaraporn
นางสาวอิสราภรณ์  พัฒนพิบูลศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

001
นายขวัญชัย  พัฒนมงคลไชย
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
12767598_968419123194274_767992317_n
นางสาวอรอนงค์  ศุภเสวตสรรค์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ
sakdadat
นายศักดาเดช  โพธิเพชร
นักจัดการงานทั่วไป ปฎิบัติการ
12596355_970960146273505_1439272316_n
นายกฤษฎิกร สุขโสม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฎิบัติการ 
12769415_970960729606780_1183528084_n
นางสาวจันทร์จิรา นวลเศษ
นักทรัพยาการบุคคล ปฎิบัติการ 
 adun
นายอดุลย์  ภู่ขำ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
160 


นางสาว เกศรินทร์ บุญส่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
   

01
นายวิชาญ  ระฆัง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

02
นายชาญกิจ  เผือกหนู
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

03
นายโชคทวี  ทองศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

onepen
นางสาววันเพ็ญ คชเชนทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติการ

yaomala
นางสาวเยาวมาลย์ สุขจิตร
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฎิบัติการ
 

รายละเอียดข้อมูลสำนักปลัดเทศบาล

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com